ปัญหาที่เจอในการ run คำสั่งใน commandline คือ
ในการแสดงผล output จะมี % ออกมาที่ท้ายบรรทัดเสมอ
จะแก้ไขอย่างไรดี

$go run 1_hello.go

Called initHello Golang 2020%

การแก้ไขปัญหา
ทำการกำหนด environment variable ดังนี้

export PROMPT_EOL_MARK=""

จบ !!

Tags:,