ใน Postman version 8.5.0 นั้น ได้เพิ่มความสามารถ
สำหรับการทำงานกับ Socket request ได้แล้ว
ซึ่งเป็น beta version จะมีความสามารถดังนี้

  • สร้าง Socket connection ไปยัว server ที่ต้องการ
  • สามารถส่ง message ไปได้ทั้ง text, JSON, XML และ Array buffer
  • ทำการค้นหา message exchange

เป็นอีกความสามารถที่น่าจะมีประโยชน์