จาก tweet เรื่อง What does API gateway do? นั้น
ทำการอธิบานการทำงานของ API gateway ว่าทำอะไรบ้าง
โดยเขียน diagram แบบเข้าใจง่าย ๆ ไว้อีกด้วย
มาดูกัน

โดยสิ่งที่น่าสนใจคือ ขั้นตอนที่ 8 Protocol conversion

ทำการ transform request ไปยัง protocol ที่เหมาะสม
เพื่อเรียกไปยัง service ปลายทางอีกต่อ
เช่นจาก HTTP ไปเป็น gRPC เป็นต้น