หลัง ๆ มาใช้งาน psql หรือ PostgreSQL command line บ่อย ๆ
สำหรับการ access เข้าใช้งาน PostgreSQL server
จึงทำการจดบันทึกไว้หน่อย เพราะว่า จำไม่ค่อยได้

 • เข้าใช้งานด้วยคำสั่ง $psql -U <username> -d <database> -W
 • \l ดู database ทั้งหมด
 • \c <database> เข้าใช้งาน database name ที่ต้องการ
 • \dt ดู table ทั้งหมดใน database ปัจจุบัน
 • \dt+ ดู size และ description ของ table เพิ่มเติม
 • \d <table name> ดูโครงสร้างของ table
 • \dv ดู view ทั้งหมด
 • \df ดู function ทั้งหมด
 • \dx ดู extension ที่ติดตั้งทั้งหมด
 • \du ดู user ทั้งหมด
 • \e ทำการเปิด editor เพื่อแก้ไข command
 • \s <file name> บันทึก comand ลง file
 • \! clear สำหรับ clear หน้าจอ
 • \h => Help
 • \? ดูว่ามี command อะไรให้ใช้งานบ้าง
 • \q ออก เลิกใช้งาน …

ต่อไปถ้าจำไม่ได้ น่าจะค้นหาเจอที่ blog ตัวเองแล้ว