วันนี้เห็น Library ใหม่ที่น่าสนใจสำหรับชาว Robot Framework
มีชื่อว่า KubeLibrary ใช้สำหรับทดสอบ Kubernetes Cluster นั่นเอง
ซึ่งสามารถทดสอบหรือตรวจสอบการทำงาน
ของ object ต่าง ๆ ที่ deploy ไป
ว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามที่คาดหวังหรือไม่
เป็นอีกเครื่องมือสำหรับสาย DevOps เลย

ยกตัวอย่างเช่น

  • Pod
  • Service
  • Deployment
  • ReplicaSet
  • ConfigMap
  • CronJob
  • Ingress

โดยภายใน library ตัวนี้ จะใช้งาน library ของ Python เช่น

  • kubernetes
  • requests

สามารถดูเอกสารของ Keywords ได้เพิ่มเติม
เป็นอีก Library ที่น่าสนใจ