เห็นรูป infographic สวย ๆ เพื่อใช้อธิบาย
เกี่ยวกับ Software development หรือการพัฒนา software
จาก DZone :: The World of Software Development Explored in 10 Infographics
มีสิ่งที่น่าสนใจ 3 รูปดังนี้

รูปแรกคือ Home of release pain points

เป็นผลจากการสำรวจเรื่องความเจ็บปวดของการ release software
ว่าส่วนใหญ่ต้องประสบกับสิ่งใดบ้าง
สามารถสรุปสั้น ๆ ได้ดังนี้
1. การ configuration และ setup environment ต่าง ๆ ที่แย่
2. กระบวนการ deploy ที่ไม่ดี
3. การจัดการที่ห่วย
4. ปัญหาเรื่อง requirement
5. ปัญหามาจาก User Acceptance Test สิ่งที่พบคือ สิ่งที่สร้างกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการคนละเรื่อง

แสดงดังรูป

รูปที่สอง เรื่องรูปแบบการโจมตีระบบงาน

ซึ่งมาจากผลการสำรวจเช่นกัน
โดยมีรูปแบบการโจมตีหลัก ๆ 7 รูปแบบ ประกอบไปด้วย
1. SQL Injection
2. DDoS (Distributed Denial of Service)
3. Phishing
4. XSS (Cross-Site Script)
5. Man-In-The-Middle
6. CSRF (Cross-Site Request Forgery)
7. Trojan

แสดงดังรูป

รูปที่สามเรื่องของ 12 factor app https://12factor.net/

ซึ่งในปัจจุบันถูกพูดหรือกล่าวถึงกันบ่อยมากขึ้น
ประกอบไปด้วย 12 เรื่องคือ
1. Codebase
2. Dependencies
3. Config
4. Backing services
5. Build, release, run
6. Processes
7. Port binding
8. Concurrency
9. Disposability
10. Dev/prod parity
11. Logs
12. Admin processes

แสดงดังรูป