GitHub เพิ่งเปิดให้ public repository ใช้งาน template
สำหรับการสร้าง issue ได้แล้ว
นั่นทำให้เราสามารถกำหนด template ในรูปแบบของ Markdown
ให้ใช้งานง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถ custom ตามที่ต้องการได้
ยกตัวอย่างเช่นการ custom form ของ issue ดังนี้

สามารถเข้าไปสร้างในส่วนของ Settings ของ repository นั้น ๆ ได้เลย

โดยมี template เริ่มต้ยให้ใช้ดังนี้

  • Bug report
  • Feature request
  • Custom

ตัวอย่างของ Feature request template