วันนี้ลองเปลี่ยน Docker Image ของ Golang เป็น version 1.16
พบว่าจะทำการ build ไม่ผ่านนะ
เนื่องจาก Golang 1.16 นั้นใช้ Go Module เป็นค่า default แล้ว
ดังนั้นจึงแก้ไขขั้นตอนการสร้าง Docker Image ใหม่ดังนี้

ก่อนอื่น project ต้องเป็น Go Module
ด้วยการใช้คำสั่ง $go mod init <name>

ส่วนใน Dockerfile เพิ่มส่วนของ $go mod tidy ไปด้วย

เพิ่งสังเกตว่า Docker version ใหม่เปลี่ยน log การ build ดังนี้

แก้ไขแบบง่าย ๆ เรียบร้อยแล้ว