ใน Go 1.17 นั้นการใช้งานคำสั่ง go get นั้น
จะถูกแจ้ง deprecated แล้ว เนื่องจากคำสั่งนี้
จะทำงาน 2 เรื่อง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ คือ
ทำการ update dependency ตามไฟล์ go.mod
และอีกอย่างคือการติดตั้ง dependency ใน project เอง
ดังนั้นเพื่อลดความสับสนจึงได้เอาความสามารถอย่างหลังออกไป

โดยการแก้ไขไม่จาก คือการใช้งานผ่านคำสั่ง go install แทน
ซึ่งทาง Go แจ้งไว้ในเอกสาร Deprecation of ‘go get’ for installing executables

Tags:,