มีโอกาสไปพูดในงาน Code mania 101 ในช่วง Flash talk 5 นาที
ซึ่งเรื่องที่เสนอไปคือ มาเขียน BAD code กัน
มีเป้าหมายเพื่อ ชี้ให้เห็นความสวยงาม หรือ ประโยชน์จาก BAD code นั่นเอง

the beauty and horror of code
is you get to see how other people think

BAD code คืออะไร

คือ code ที่ทำงานได้ตามที่ต้องการ

คือ code ที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ?
คือ code ที่ดูแลรักษาได้ง่าย ?

นักพัฒนาทุกคนเขียน code จำนวนมาก
แน่นอนว่า code เหล่านั้นทำงานได้ตามที่ต้องการ
แต่เมื่อเราต้องกลับมาแก้ไข code ของตัวเอง
แต่เมื่อเราต้องกลัมมาแก้ไข code ของคนอื่น
ปัญหาที่ตามมาคืออะไร ?
นักพัฒนาทุกคนน่าจะรู้และเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ดี
นั่นแสดงว่า เรากำลังเผชิญหน้ากับ BAD code อยู่นะ

ความสวยงามและประโยชน์ของ BAD code มีอะไรบ้าง ?

มันช่วยทำให้เรารู้ว่าปัญหาคืออะไร
นั่นคือ code smell นั่นเอง

มันเป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
มันเป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา code เหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น
นั่นคือการ refactoring code นั่นเอง

วันนี้นักพัฒนาเขียน BAD code แล้วหรือยัง

โดย slide อยู่ที่นี่