เช้านี้เห็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการนำ ChatGPT มาใช้งาน
โดยเห็น project ชื่อว่า Kubernetes ChatGPT Bot ใน Product Hunt
เป็นการประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจ
มีโครงสร้างการทำงานดังนี้

  • เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาในระบบ จะทำจัดเก็บไว้ใน prometheus
  • ทำการสร้าง rule ใน prometheus alert ไว้ ใน metric ที่สนใจ
  • เมื่อมีปัญหาที่ตรงกับ rule จะทำการส่ง noti ไปยัง Slack
  • ใน Slack จะมีถามว่า จะให้ Ask ChatGPT หรือไม่ เพื่อช่วยหารายละเอียดของปัญหานั้น ๆ ว่าคืออะไร เกี่ยวกับอะไร มีสาเหตุจากอะไรได้บ้าง

แสดงการทำงานดังรูป

เป็นอีกแนวคิดที่น่าสนใจ สำหรับการนำ ChatGPT มาประยุกต์ใช้งาน
เพื่อลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลงไป