วันนี้เห็นหนังสือที่น่าสนใจคือ 100 Go Mistakes: How to Avoid Them
ทาง email โดยช่วงนี้ลด 40% อีกด้วย
ว่าด้วย 100 เรื่องที่มักจะใช้งานผิดพลาดในภาษา Go
เพื่อช่วยให้ Go Developer ได้เรียนรู้
เพื่อรู้และเข้าใจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นได้

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เริ่มจากการเขียนบทความเรื่อง
The Top 10 Most Common Mistakes I’ve Seen in Go Projects

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

Basics:

 • Unintended variable shadowing
 • Ignoring logging side effects
 • Comparing values incorrectly
 • JSON handling mistakes
 • Formatting network addresses for IPv4 solely
 • Handling enums incorrectly
 • Not using defer
 • Ignoring how defer arguments and receivers are evaluated
 • Not closing resources
 • Creating confusion with octal literals
 • Neglecting integer overflows
 • Not understanding floating-points
 • Not using linters

Code organization:

 • Writing nested code
 • Misusing init functions
 • Always using getters and setters
 • Interface pollution
 • Interface on producer-side
 • Returning interfaces
 • interface{} says nothing
 • Not using the functional options pattern
 • Project misorganization
 • Creating utility packages
 • Ignoring package name collisions
 • Missing code documentation

Data structures:

 • Not understanding slice length and capacity
 • Inaccurate slice initialization
 • Creating conflicts using slice append
 • Not making slice copy correctly
 • Slice and memory leaks
 • Being confused about nil vs. empty slice
 • Not properly checking if a slice is empty
 • Inaccurate map initialization

Control structures:

 • Ignoring that elements are copied in range loops
 • Ignoring how arguments are evaluated in range loops
 • Ignoring the impacts of using element pointers in range loops
 • Making wrong assumptions during map iterations
 • Ignoring how the break statement work
 • Using defer inside a loop
 • Forgetting about the switch fall through behavior

String:

 • Not understanding the concept of rune
 • Inaccurate string iteration
 • Misusing trim functions
 • Under-optimized strings concatenation
 • Useless string conversion
 • Substring and memory leaks

Functions and methods:

 • Not knowing which type of receiver to use
 • Not using named result parameters
 • Unintended side-effects with named result parameters
 • Returning a nil receiver
 • Using a filename as a function input

Error management:

 • Panicking
 • Ignoring when to wrap an error
 • Comparing an error type inefficiently
 • Comparing an error value inefficiently
 • Handling an error twice
 • Ignoring an error
 • Not handling defer errors

Concurrency:

 • Mixing concurrency and parallelism
 • Concurrency isn’t always faster
 • Misunderstanding Go contexts
 • Not understanding what a race condition is
 • Append is not always race free
 • Goroutines and loop variables
 • Channel receive/send and context
 • Not using directional channels
 • Not using notification channels
 • Closing channels inaccurately
 • Buffered channel capacity and magic number
 • Not using nil channels
 • Passing a struct containing a sync field
 • Exporting concurrency primitives
 • Not using sync.RWMutex
 • Misusing sync.WaitGroup
 • Forgetting about sync.Cond
 • Not using errgroup package
 • Not using runtime.NumCPU()
 • time.After and memory leak
 • Ignoring false sharing

Testing:

 • Forgetting to fail a test
 • Not using table-driven tests
 • Not using test build flags
 • Not using the race option
 • Not checking goroutines leaks
 • Writing inaccurate benchmarks

Optimization:

 • Byte slice and map key
 • Pointers everywhere
 • Expecting that a pointer address is constant
 • Structure alignment
 • Inlining

Production:

 • Using the default http client and server
 • Go and Docker
 • Not exposing a pprof endpoint
 • Generating random numbers in security-sensitive applications

ลองหาอ่านกันดูครับ
น่าจะมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาระบบด้วยภาษา Go