คำถาม
ถ้าต้องการทำ auto reload ของระบบ
ที่พัฒนาด้วย Flask framework ต้องทำอย่างไร ?

ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อเปลี่ยนแปลง source code ที่เขียนด้วยภาษา Python แล้ว
ต้องการให้ทำการ auto reload ใหม่เอง
โดยที่ไม่ต้อง run ใหม่
ที่สำคัญใช้งานกับ Docker compose ด้วย ต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ
เรื่องนี้ไม่ยาก เนื่องจาก Flask ใน debug mode นั้น
จะสนับสนุน auto reload อยู่แล้ว
โดยสามารถกำหนด Flask ให้ run ใน debug mode 
ด้วยการกำหนดค่า environment variable ชื่อว่า FLASK_DEBUG=on
เพียงเท่านี้ก็ได้แล้ว

เมื่อมาใช้งานร่วมกับ Docker compose
ก็เขียนไฟล์ docker-compose.yml ดังนี้

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการแล้ว
โดยที่ code ตังอย่างทั้งหมดอยู่ที่  Github::Up1