โดยใน Angular 9.1 นั้นเป็นการปรับปรุงและแก้ไขเป็นส่วนใหญ่
สิ่งที่น่าสนใจและที่กระทบกับที่ผมใช้งาน
ประกอบไปด้วย

  • การ build เร็วขึ้น จากการปรับปรุงการทำงานของ Ivy โดยสามารถ build หลาย ๆ  package พร้อมกันได้
  • สนับสนุน TypeScript 3.8
  • ใช้ TSLint 6.1
  • ปรับปรุง Angular CLI

ตัวที่ชอบมาก ๆ และใช้เลยคือ

ในการ run End-to-End test นั้น
สามารถใส่ option grep และ invertGrep ได้
เพื่อทำการเลือก test case ที่จะ run ได้ด้วย ชื่อในรูปแบบที่ต้องการ
แน่นอนว่าสนับสนุน Regular expression
ทำให้การทดสอบมีคงวามยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น
จะ run test case ที่ไม่มีคำว่า welcome

$ng e2e --grep welcome --invertGrep true

Reference Website

Tags: