หลังจากที่ไปร่วมงาน ThougthWorks Talks Tech  เรื่อง Sanely Grow your Microservices with Consumer-Driven Contract จึงทำการสรุปและขยายความของ Consumer-Driven Contract เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นมาอย่างไรและมีความแตกต่างจากการทดสอบแบบอื่น ๆ อย่างไร

Read More…