frontend Archive

หนังสือ Front-End Developer Handbook 2019 มาแล้ว

เห็นใน email ว่าหนังสือ Front-End Developer Handbook 2019 นั้นออกมาแล้ว เขียนโดยคุณ Cody Lindley ซึ่งเขียนมาทุกปีตั้งแต่ปี 2016หนังสือนี้เป็นการสรุปรวมในแต่ละปี ว่ามีอะไรควรใช้งานและไม่ใช้งาน เนื่องจาก technology ในฝั่ง frontend นั้นไปมารวดเร็วเหลือเกิน

Read More…

ลองพัฒนา Web application ด้วยภาษา Kotlin หน่อยสิ

ภาษา Kotlin นั้นสามารถพัฒนาระบบงานได้ทั้ง Mobile app, Backend system และ Frontend application ซึ่งมีความน่าสนใจทั้งสามส่วน แต่ในบทความนี้จะเน้นไปที่ Front-end application เนื่องจากไปอ่านเอกสารใน web ของ Kotlin แล้ว มีแต่การสอนใช้งานผ่าน IDE, Apache maven, Gradle ทำไมไม่สอนการพัฒนาตามแนวทางของ Front-end developer/Javascript developer บ้างนะ ? ดังนั้นจึงลองมาสร้างระบบงานง่าย ๆ ด้วย NPM หรือ Yarn หรือ Grunt กันดีกว่า

Read More…